free website maker

A.F.M. Adviser Group a.s.

působí v oblasti pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti od roku 2002.

NOVINKY

Připravujeme seminář se špičkovými odborníky na téma Účetní a daňová specifika s.r.o.

Připravujeme pro Vás seminář na téma Účetní a daňová specifika s.r.o

O SPOLEČNOSTI

Vždy pracujeme na maximum pro naše klienty

  • A.F.M. Adviser Group a.s. působí v oblasti pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti od roku 2002.
  • Zaměstnanci společnosti se zaměřili od počátku své činnosti na vybudování kvalitního lektorského týmu.  
  • Semináře pořádané společností jsou postaveny na exkluzivitě lektorů v dané oblasti. Nosným tématem jsou od počátku finanční a ekonomické aspekty konkurzních a následně po změně legislativy insolvenčních řízení.  
  • Semináře jsou zaměřovány na podnikatelské subjekty a v posledních dvou letech i na fyzické osoby, které splňují limity pro oddlužení. 
  • Společnost od počátku roku 2003 zrealizovala více než stovku seminářů. Jednalo se především o semináře zaměřené na ekonomické a daňové aspekty podnikání i života, právní semináře a spolupráce na cílených přednáškách pro uchazeče o zaměstnání v režimu podpor Úřadem práce. 
  • V této oblasti společnost spolupracuje již několik let s obecně prospěšnou společností Education Centre of Ostrava, která se zaměřuje na rekvalifikaci osob v rámci regionu Ostrava. 


POLITIKA SPOLEČNOSTI

Při realizaci zakázek důsledně dodržujeme zásady systému managementu bezpečnosti informací, managementu bezpečnosti práce nejen našich pracovníků, ale všech zúčastněných stran, upřednostňujeme kvalitu poskytovaných služeb z pohledu rychlosti a jakosti a dbáme vždy na soulad prací se vztahem ke zlepšování životního prostředí při každé námi poskytované činnosti z portfólia služeb. Veškeré tyto práce zabezpečujeme vždy v souladu s platnými legislativními předpisy, obecně závaznými předpisy, normami, jinými požadavky a požadavky zákazníka. 

Našim cílem je neustálé zlepšování komplexních služeb pro naše zákazníky, a proto se snažíme trvale zlepšovat zavedený systém řízení naší společnosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN/IEC 27001:2006.   

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ


Firma AFM Adviser Group, a.s. si klade tyto záměry v oblasti Politiky integrovaného systému řízení :

.

Zvýšení stability a síly firmy dosáhnout za podpory integrovaného systému řízení při trvalém zlepšování a zvyšování efektivity vykonávaných činností.

Přizpůsobení sortimentu nabízených služeb požadavkům zákazníka a plnit tyto požadavky ve 100 % kvalitě. Činnosti vykonávat v rámci integrovaného systému řízení vždy v souladu s požadavky platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů, norem, jiných dalších požadavků státní správy včetně požadavků zákazníka.

Rozšíření schopnosti uspokojovat specifické požadavky zákazníka.

Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců, spolupracujících subjektů společnosti A.F.M. Adviser Group, a.s. a zaměstnanců podnikatelských subjektů v okolí areálu firmy za stav a šetrné chování k životnímu prostředí. Prosazovat zásady EMS, snižovat objem odpadů, spotřebu energií a paliv a zlepšovat prevenci znečišťování. Tento princip prosazovat i u dodavatelů zboží a služeb. Přispívat prostřednictvím zpracovaných programů ke snižování spotřeby PHM při provozu společnosti.

Chránit informační aktiva společnosti proti všem vnitřním, vnějším, úmyslným nebo náhodným hrozbám.

Veškerý nákup výrobků, zboží a zařízení přezkoumávat z hlediska integrovaného systému řízení.

VZDĚLÁVÁNÍ - SEMINÁŘE 

OTEVŘENÉ SEMINÁŘE 

• daně, účetnictví, ekonomika 

• insolvence 

• veřejné zakázky


Zkušenosti s aplikací zákona a zásadní nedostatky zadavatelů a uchazečů při zadávání veřejných zakázek zejména způsob zadávání veřejných zakázek.

• nedostatky zadavatelů při zadávání veřejné zakázky 

• nedostatky uchazečů při podávání nabídky 

• nelegální omezování soutěže 

• nelegální uzavírání smluv před ukončením řízení o námitkách 

• způsob hodnocení nabídek pomocí více kritérií

• evropská unie (výběrová řízení, EU dotace, vedení projektů...)

•softskills (od prezentačních dovedností, přes lektorské až k      manažerským...)

• marketing/interní komunikace

• finanční gramotnost

Našimi cílem je zajistit vzdělávání v problematice finanční gramotnosti, tj. seznámit klienty se zásadami a principy základních finančních a bankovních operací, pomoci orientovat se v oblasti finančních operací, poskytnout nejohroženějším občanům základní znalosti pro jejich nezbytnou obranu před předlužením a tak jim vytvořit jeden z nezbytných předpokladů pro jejich udržení na legálním trhu práce.
Klienti si rozšíří komunikativní kompetence z hlediska úspěšné orientace na trhu práce, naučí se pracovat s informacemi, osvojí si vědomosti v oblasti finanční gramotnosti, které jim lépe pomohou hospodařit s osobními financemi s ohledem na měnící se životní situace.


VZDĚLÁVÁNÍ - LEKTOŘI

Lektorský tým

Naše společnost spolupracuje s předními českými odborníky z řad právníků a ekonomů. 

Od roku 2002 budujeme lektorský sbor, který je složený ze špičkových expertů ze sféry právní, daňové, účetní nejenom v České republice, ale i v zahraničí.  

Exkluzivita našeho lektorského sboru spočívá v jedinečném propojení TEORIE a PRAXE, kdy jsme schopni propojit znalosti a zkušenosti odborníků jak z praxe v úzce profilovaných oborech, ve státní správě, tak i graduovaných pedagogů a expertů z oblasti teorie a vědy. 

Při výběru jsou na lektory kladeny vysoké nároky na jejich:

• odbornost 

• didaktické dovednosti 

• osobnost 

• komunikativní dovednosti  

INSOLVENCE

Poskytujeme služby insolvenčním správcům 

Nabízíme tyto služby:

  • zřízení provozovny insolvenčního správce na adrese – Zahradní 337, 53842 Ronov nad Doubravou (okres Chrudim) ve smyslu § 5a odst. 5 zák. č. 312/2006 Sb., o insolventních správcích

V rámci této služby zabezpečujeme :

  •  označení provozovny dle §2 odst. 2 vyhl. č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách  provozovny, o označování provozovny a o činnostech, které je správce povinen zajišťovat v provozovně a další povinnosti insolvenčního správce dle této vyhlášky 

SPISOVÁ SLUŽBA 

Vlastní archivní zázemí


Spisová služba je soubor činností a technických a věcných prostředků vedoucích ke správě dokumentů. Spisová služba zajišťuje odbornou správu elektronických, listinných i předmětových dokumentů. Jedná se o správu dokumentů doručených i vlastních. Správa dokumentů probíhá po dobu celého životního cyklu dokumentu. 

Spisová služba je definována zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn takto: "zajištění odborné správy dokumentů doručených i dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování,oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování,odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení,a to včetně kontroly těchto činností"

Spisovou službu vykonávají zákonem uvedení původci, kteří se rozdělují na veřejnoprávné a soukromoprávné původce.

Spisovou službu realizujeme ve vlastním archivu dle nejvyšších standartů uchování dokumentů a práce s nimi. 

Disponujeme archivem o velikosti 1.200 metrů čtverečních. 

KONTAKT ADRESA
Zahradní 337
Ronov nad DoubravouKONTAKT
Telefon: +420 469 319 670
Telefon: +420 724 204 456
IČO: 264 26 641 
Email: mbrunclikova@afm-adviser-group.cz

    Partneři